София, България
office@taxiclub.bg

Община СМОЛЯН

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДАННИ


БРОЙ АВТОМОБИЛИ – ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДАННИ


МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДАННИ
МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДАННИ


ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, ОПРАВОМОЩЕНО ЗА РАБОТА С РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 24, АЛ. 1 ОТ ЗАП


Последна актуализация 29.07.2022г.


За втора, поредна година СНЦ “Такси клуб – България” не получава необходимото съдействие от общинската администрация на гр. Смолян!

Считаме за недопустими предприетите действия на администрацията по отношение на отправеното заявление за достъп до информация по реда на Закона за достъп до обществена информация и изразяваме несъгласие с мотивите, изложени в издаденото решение, както и не приемаме така предоставената информация.

Препоръчваме на общинската администрация да се запознае с практиката в останалите 264 общини на Република България, и да предприеме необходимите стъпки за прилагането й с оглед по- добро взаимодействие.