София, България
office@taxiclub.bg

Община ВАРНА

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ – 690 лв. 300 лв.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници.

С Решение 793-7/10.12.2021 г. на Общински съвет – Варна е определено данъкът върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., който заплащат данъчно задължените лица за едно превозно средство да е в размер на 300лв.
Този размер представлява посочения минимум в чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси. Разликата от 390лв. до определения в чл. 63, ал. 1 от Наредбата за определяне на местните данъци и такси размер от 690лв. се компенсира от държавата съгласно предприети мерки за подпомагане на таксиметровия бранш, във връзка с пандемията от COVID- 19.

На основание чл. 107 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година, частта от годишния данък за таксиметров превоз на пътници през 2022 г., която се заплаща от данъчно задължените лица е в размер на 300 /триста/ лв., а останалата част се покрива от държавния бюджет.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 1,05лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 1,15лв./км.

МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ
Цена за км. пробег дневна – 2,00лв./км.
Цена за км. пробег нощна – 3,00лв./км.

Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне на минималните и максималните цени на таксиметров превоз.

ОПРЕДЕЛЕН ОБЩ БРОЙ АВТОМОБИЛИ – до 3 000 бр.
Няма данни за ползвани методика, анализ и принципи при определяне броя на автомобилите за извършване на таксиметров превоз и разпределението им между превозвачите.

Приет е с Решение 2015-3/37/31.07.2002г. на Общински съвет – Варна.

Последна актуализация 15.07.2022г.

 

Валидни разрешения за таксиметров превоз към 01.09.2022 г.: 1891

Регистрирани търговци за извършване на таксиметров превоз: 342

Вписани автомобили в списъците към удостоверенията на търговци: 2210

Правоспособни водачи с валидно УВЛТА за територията на общината: 1343

Вписани водачи към удостоверенията за регистрация на търговци за извършване на таксиметров превоз: 416

Вписани водачи в разрешенията за таксиметров превоз: Около 10 

Последна актуализация 07.11.2022г.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Издаване на Удостоверение за извършване на таксиметров превоз: 100 лв.
Срок: 14 дни

Издаване на дубликат от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз: 10 лв.
Срок: 7 дни

Вписване на автомобили в списъка към удостоверението за регистрация: 10 лв.
Срок 7 дни

Отписване на автомобил от списъка към удостоверението за регистрация: 5 лв.
Срок: 7 дни

Вписване на водач в списъка към удостоверението за регистрация: 10 лв.
Срок: 7 дни

Отписване на водач от списъка към удостоверението за регистрация: 5 лв.
Срок: 7 дни

Издаване на Разрешение за таксиметров превоз, вкл. 2 бр. холограмни стикери: 45 лв.
Срок: 14 дни

Промяна в обстоятелствата, вписани в разрешението за извършване на таксиметров превоз: БЕЗ ТАКСА
Срок: 7 дни

Вписване на водачи към разрешението за таксиметров превоз: БЕЗ ТАКСА
Срок: НЕУТОЧНЕН