София, България
office@taxiclub.bg

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Таксиметровия транспорт е най- гъвкавата и мобилна форма на обществен транспорт. Автомобилите са незабавно разпознаваеми, лесно достъпни за всички потребители, от всички социални групи и работят “от врата до врата”.
Благодарение на опита натрупан от водача, въпреки изискването за превоз по най- краткия маршрут,  има възможност той да бъде заменен с най- удачния, като по този начин могат да се постигнат по- бърз превоз и/или на по- ниска цена.

Таксиметров автомобил може да бъде нает за кратък, дълъг градски или междуградски курс.

Можете да наемете  таксиметров автомобил по няколко начина:
1. от обозначена стоянка, обозначена с пътен знак “ТАКСИ”, като сте свободни в избора си, независимо от мястото на автомобила в колоната на чакащите таксиметрови автомобили;
2. от не забранените с пътни знаци или маркировка места за престой и паркиране;
3. чрез подаване на сигнал с ръка;
4. чрез заявка по телефон, уебсайт или мобилно приложение.

Съществуват определени изисквания към таксиметровия автомобил, на които той трябва да отговаря:
1. да има най- малко 4 врати и да разполага с до седем места, включително това на водача;
2. да бъде трайно боядисан в жълт или зелен(за хибридните автомобили) цвят;
3. да има отстрани по цялата дължина на вратите двуредна лента с шахматно разположени бели и черни квадрати;
4. на предните врати да има трайно закрепена табела или надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонният номер на превозвача;
5. да е обозначен със знак “ТАКСИ”, трайно закрепен за покрива на автомобила, светещ през тъмната част на денонощието, на който на бял фон с черни букви е изписано “Такси”;
6. да има монтиран таксиметров апарат с фискална памет;
7. да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените,включващ – наименованието на превозвача, цената за един километър пробег по дневна и нощна тарифа в населено място, както и тарифата за извън населено място, цената на повикване, минута престой и първоначална такса.

Важно!

Въведена е административна регулация на цените за таксиметров превоз, като Общинските съвети определят минимални и максимални цени на километър, валидни за съответната община. В определените граници превозвачите избират цените, по които определят своите тарифи, като:
– цената за повикване на адрес не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50%;
– първоначалната такса не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50%;
– цената за една минута престой не може да надвишава 50% от цената за един километър пробег по съответната тарифа.

Периодът от 6 до 22 ч. се счита за дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. – за нощна.

Предварително преглеждайте обявените тарифи.

Качвайки се в таксиметровия автомобил ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ с тях!

Има изисквания и към водачите. Те трябва:
1. да са на възраст над 21 години;
2. да притежават свидетелство за управление на МПС;
3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
4. да са психологически годни за тази дейност;
5. да притежават удостоверение „Водач на лек таксиметров автомобил“, валидно за съответната община.

Водачът може да качи друг пътник в таксиметровия автомобил само след вашето съгласие. Ако се съгласите, то ще платите стойността на извършения превоз в момента на освобождаване на автомобила от ваша страна. Водачът след всяко заплащане изчиства текущите показания на апарата. Ако сте се качили в същия автомобил, след като първият пътник е дал съгласието си, то ще платите превоза си по новите показания на апарата, т.е. след слизането и плащането на първия пътник.

След наемане на автомобила, водачът задължително включва таксиметровия апарат и ви превозва по избран от вас маршрут, а в случай че не познавте града и не можете да укажете маршрут, той е длъжен да избере най-краткия път до желаната от вас крайна цел.

След приключване на превоза, водачът задължително издава касова бележка за извършената таксиметрова услуга. Можете да поискате и фактура, към която се закрепва и издадената касова бележка.

При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз можете да договорите стойността на останалата част от пътуването. Това се прилага само в случаите, когато повредата на таксиметровия апарат не позволява отчитане по него.

Водачът може да откаже да ви превози когато:

1. Прецени, че е застрашена сигурността му;
2. Сте в явно нетрезво състояние или под въздействието на друго упойващо вещество;
3. Сте с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила;
4. Ако откажете да поставите обезопасител колан.

При съмнения за завишена сметката чрез манипулиране таксиметровия апарат, коагто сте таксувани по тарифи, неотговарящи на посочените в стикерите, както и при оплаквания за качеството на обслужването, имате право да предявите рекламация пред фирмата, към която конкретният водач извършва таксиметровия превоз в 30-дневен срок.

Важно! Задължително трябва да запазите касовата бележка и да я приложите към подадения сигнал или рекламация.

Можете да предявите жалбата си и чрез Комисията за защита на потребителите и да подадете сигнал към контролните органи. Контролът по прилагането на изискванията  към таксиметровия автомобил и неговия водач при превоз на пътници се осъществява от Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация” и контролните органи на МВР.

Телефоните за контакт с Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”. За различните населени места можете да откриете тук.

Когато всички извънсъдебни възможности за решаване на спора са изчерпани, то можете да предявите иск в съда в едногодишен срок, като предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.