София, България
office@taxiclub.bg

УСТАВ

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

УСТАВ

на

“ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ”

Глава Първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Сдружение с нестопанска цел “ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ”, наричано по-долу за краткост „Сдружението”, е юридическо лице по смисъла ЗЮЛНЦ, което осъществява дейността си в частна полза на своите членове, в съответствие с Конституцията и законите на Република България, приложимото право на Европейския съюз и с настоящия Устав.
(1) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този устав имуществени вноски.
(2) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ”, което може да се изписва съкратено като „ТКБ”, на български език, както и на английски език “TAXI CLUB – BULGARIA”, съкратено “TCB”.
(3) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговите наименование, седалище, адрес, ЕИК.
(4) Седалището на Сдружението е в град София, район Студентски, ж.к. „Младост” 1, ул. „Въртопо“ № 47.
(5) Адресът на управление на Сдружението е в град София, район Студентски, ж.к. „Младост” 1, ул. „Въртопо“ № 47.
(6) Сдружението е независима професионална организация в транспортния сектор, създадена на основата на доброволно сдружаване на физически и юридически лица, чието съществуване не се ограничава със срок.

Глава втора

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ

Чл. 2. (1) Основни цели на Сдружението са:
1. повишаване на професионализма на водачите и ръководителите в таксиметровия транспорт;
2. подпомагане на търговците и водачите при извършването на ежедневните им задължения, включително полагане на усилия за увеличаване на ефективните човекочасове труд;
3. популяризиране и насърчаване ползването на таксиметровия превоз като средство за намаляване на трафика, пътните инциденти и замърсяването на въздуха в градовете;
4. подобряване на качеството и привлекателността на услугите, тяхната безопасност и екологичност;
5. разработване, координиране и реализиране на проекти и програми свързани с развитието на сектора;
6. внедряване на иновационни решения и технологии;
7. обединяване на усилията на физически и юридически лица за развитие на интермодалния транспорт в България, чрез включване на таксиметровия превоз и съпътстващите го дейности с оглед предоставяне на висококачествени транспортни услуги;
8. съдействие при изграждането на делови взаимоотношения между допълващите се фирми в транспортният сектор и създаване на регионални бизнес клъстери като средство за повишаване конкурентноспособността на предприятията;
9. участие в обществени консултации, работни групи и комисии с цел подпомагане на държавните, областните и общинските администрации при разработването на нормативни актове и прилагането на политики свързани с транспортния сектор.
(2) В изпълнението на целите си Сдружението се води от принципите на последователност, прозрачност и предвидимост.

Чл. 3. За постигане на целите си Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, в т.ч., но не само:
1. защита на правата на своите членове като търговци и/или водачи на леки таксиметрови автомобили по смисъла на Закона за автомобилните превози;
2. предоставя на информация- технически, правни и други специализирани консултации, свързани с таксиметровите превози;
3. организира и провежда срещи, семинари, конференции, форуми и разяснителни кампании;
4. самостоятелно или в сътрудничество с трети лица активно разработва и поддържа интернет страници и приложения, свързани с дейността на Сдружението и инициативите огранизирани от него;
5. формира партньорски взаимоотношения с физически лица, търговски дружества и неправителствени организации, отнасящи се до подкрепата им към Сдружението в изпълнението на неговите цели и инициативи;
6. участва самостоятелно и/или в сътрудничество с трети лица в проекти, дейности и инициативи, финансирани по международни, европейски, държавни програми, от частни фондове или със собствени средства, с цел развитие на таксиметровия сектор, включително за присъединяването му към интермодалните транспортни схеми;
7. оказва съдействие при формирането на сдружения, кооперации и други форми на обединения между физически и/или юридически лица с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност;
8. подпомага своите членове във връзка с медийното представяне на тяхната дейност;
9. самостоятелно или в сътрудничество с трети лица организира спортни мероприятия и занимания с цел повишаване физическата активност и превенция на сърдечно- съдовите заболявания, уврежданията на опорно- двигателната система и намаляване на психологическо натоварване, свързани с упражняването на таксиметровата дейност.

Чл. 4. За постигане на определените с този устав цели, Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност като, но не само:
1. медийно излъчване и реклама на интернет страниците собственост на Сдружението;
2. предоставяне на рекламна площ по време на масови мероприятия, организирани от Сдружението;
3. предоставяне на дигитални медийни услуги, както и услуги по интернет и електронен път на членовете и симпатизантите на Сдружението (изграждане и поддръжка на уеб страници, електронна поща, чат, видеосподеляне, предоставяне на определено сървърно пространство и др.;
4. разработване на софтуерни продукти в областта на транспорта и предоставянето им за временно възмездно ползване;
5. предоставяне на услуги, свързани с електронни трансакции (електронна търговия);
6. разработване, управление и координация при изпълнението на различни проекти, финансирани по национални, европейски и международни програми;
7. оказване на логистична подкрепа на членовете и симпатизантите на Сдружението при разработване на бизнеспланове, проекти, програми, стратегии, анализи и др.;
8. посредничество при изграждането на делови взаимоотношения между допълващите се фирми в транспортният сектор;
9. посредничество при коопериране в регионален, национален и международен мащаб на физически и/или юридически лица;
10. продажба на артикули и аксесоари, свързани с популяризиране на Сдружението;
11. консултантска дейност;
12. издателска дейност.
(1) извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от българското законодателство и законодателството на Европейският съюз;
(2) изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението;
(3) приходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на определените в устава цели.

Чл. 5. Сдружението се финансира от следните източници:
1. вноски, свързани с членуването в Сдружението;
2. постъпления от стопанската дейност на Сдружението;
3. дарения;
4. издателска дейност;
5. други.
(1) Сдружението не може да използва своите приходи, включително тези от допълнителна стопанска дейност, за разпределение на печалба.

Чл. 6. Допустими разходи на Сдружението са:
1. административни разходи- заплати, възнаграждения, счетоводни, съдебни такси и други такива;
2. разходи за участие в национални и международни дейности и организации;
3. разходи за външни услуги, свързани с:
а) предоставянето на дигитални медийни услуги, както и услуги по интернет и електронен път на членовете и симпатизантите на Сдружението (изграждане и поддръжка на уеб страници, електронна поща, чат, видеосподеляне, предоставяне на определено сървърно пространство и др.;
б) създаването на медийно съдържание, новини и допълнителни услуги по електронен път;
в) посредничество при електронни трансакции (електронна търговия);
г) разработването на софтуерни продукти;
д) осъществяване на рекламни и маркетингови кампании;
е) свързани с дейността на Сдружението;
ж) други разходи, направени в съответствие с разпоредбите на Устава и приетите правила от УС.

Чл. 7. Сдружението може да открива местни структури- клубове.
1. Клубовете са местна структурна единица на сдружението;
2. Клубовете се учредяват по предложение на поне трима членове на Сдружението;
3. Решението за откриване на местен клуб се взима с мотивирано решение на УС;
4. На територията на една община може да има само един клуб;
5. Местните клубове се управляват и представляват от главни представители, които се избират от УС и са под пряко негово подчинение.

Глава трета

ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. В Сдружението могат да членуват:
(1) Българските и чуждестранните физически лица, притежаващи Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и/или Удостоверение за ръководител на таксиметрова дейност;
(2) Българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, както и техните клонове, притежаващи удостоверение за регистрация за извършването на таксиметрови превози на територията на Р България;
(3) Други лица, които не извършват таксиметров превоз на територията на Република България и нямащи пряко участие в него, но работят в областта на транспорта и свързаните с него дейности;
(4) Учебни заведения, съсловни организации и юридически лица, които могат да съдействат за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи.

Чл. 9. В Сдружението не могат да членуват политически партии, движения, техни висши представители и активни деятели.

Чл. 10. Членовете на сружението са редовни, асоциирани и почетни.
(1) ОС определя критериите, на които следва да отговарят кандидатите за членство.
(2) ОС определя правата и задълженията на членовете.

Редовни членове

Чл. 11. Редовни членове могат да бъдат физически или юридически лица по чл. 8, приемащи настоящия устав, заявили желание за членство в Сружението, не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация, нямат задължения за данъци и осигурителни вноски освен, когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или престъпление по транспорта, препоръчани са от действащ редовен член и са получили одобрение за този вид членство от УС на Сдружението.
(1) Всеки редовен член на Сдружението има право:
1. да участва и гласува при вземането на решения от Общото събрание;
2. да избира членове и да бъде избиран за член в Управителния съвет;
3. да кандидатства и да бъде избиран за участие в комисии, органи, форуми и инвестиционни проекти на Сдружението;
4. да иска и получава обяснение от дружествените органи за неизпълнение на приети решения;
5. да иска и получава сведения по въпроси, които засягат интересите му;
6. да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на органите на Сдружението;
7. да ползва отличителния знак (лого) на сдружението по ред и начин определен с решение на УС;
8. да ползва ресурсите на сдружението при условия, определени с решение на УС.
(2) Всеки редовен член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
2. да изпълнява решенията на ОС и УС;
3. да участва в инициативите на Сдружението;
4. да заплаща редовно членки внос.
(3) Кандидатът за редовнен член подава до УС следните документи:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ (по образец);
2. ДЕКЛАРАЦИЯ (по образец);
3. АВТОБИОГРАФИЯ (по образец);
4. ПРЕПОРЪКА от редовен член на Сдружението.

Асоциирани членове

Чл. 12. Асоциирани ченове могат да бъдат физически или юридически лица по чл. 8, приемащи настоящия устав, заявили желание за членство, препоръчани са от редовен или асоцииран член на Сдружението и са получили одобрение от УС.
(1) Всеки асоцииран член има право:
1. да участва в заседанията на ОС;
2. да изказва пред ОС и УС мнение и да отправя препоръки относно дейността на Сдружението;
3. да кандидатства и да бъде избиран за участие в комисии, органи, форуми и инвестиционни проекти на Сдружението;
4. да ползва отличителният знак (лого) на Сдружението по ред и начин определен от УС;
5. да ползва ресурсите на сдружението при условия, определени с решение на УС;
(2) Всеки асоцииран член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
2. да изпълнява решенията на ОС и УС;
3. да участва в инициативите на Сружението;
4. да заплаща редовно членки внос и годишните целеви вноски.
(3) Кандидатът за асоцииран член подава:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ (по образец);
2. ДЕКЛАРАЦИЯ (по образец);
3. АВТОБИОГРАФИЯ (по образец);
4. ПРЕПОРЪКА от редовен или асоцииран член на Сдружението.

Почетни членове

Чл. 13. Почетни членове могат да бъдат лица с особени заслуги към дейността на Сдружението. Предложението за членство следва да е отправено от член на УС, който прилага към него мотивирано предложение и декларация за съгласие (по образец) от лицето, номинирано за почетен член на Сдружението.
(1) Почетните членове:
1. не заплащат членски внос;
2. ползват ресурсите на сдружението при условия, определени с решение на УС;
3. ползват името, отличителният знак (лого) на Сдружението за нетърговски, неуронващи престижа и авторитета му цели;
4. имат право да участват в заседанията на ОС;
5. имат право да се изказват пред ОС и УС мнение и да отправя препоръки относно дейността на Сдружението.

Чл. 14. УС издава Решение в срок не по-дълъг от три месеца след постъпването на заявлението/предложението за членство, с което мотивирано удовлетворява или отхвърля кандидатурата.

Чл. 15. Членството възниква при издаването на Решение за приемане от УС.

Чл. 16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
(1) Членството в Сдружението се прекратява при:
1. напускане, с декларация (по образец) до УС;
2. прекратяване и/или ликвидацията на Сдружението;
3. прекратяване на дейността на юридическото лице;
4. неплащане на дължимите към Сдружението вноски;
5. изключване поради неспазване Устава на Сдружението, решенията на Общото събрание или Управителния съвет;
6. изключване поради уронване доброто име, авторитета или интересите на Сдружението или на негови членове;
7. при смърт или поставянето под пълно запрещение на члена;
8. друга причина, несъвместима с разпоредбите на устава на Сдружението.
(2) Решението за изключване се взема мотивирано от УС по предложение на Председателя на Сдружението с мнозинство 2/3 от членовете на УС.
(3) При прекратяване на членство, съобщението се публикува в електронната страница на Сдружението.
(4) При никакви условия членове на Сдружението, на които е прекратено членството или са изключени от него, не могат да имат претенции за връщане на направени имуществени или неимуществени вноски и дарения и др.

Глава трета

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 17. Органи на Сдружението са:
(1) Общо събрание;
(2) Управителен съвет;
(3) Председател.

Общо събрание (ОС)
Чл. 18. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови редовни членове.

Чл. 18а. ПРАВОМОЩИЯ.
(1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
4. приема бюджета на сдружението;
5. приема отчета за дейността на управителния съвет;
6. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на законите, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
7. взема решения относно участието на Сдружението в проекти и програми, свързани с транспортният сектор в страната, в т.ч. финансирани по линия на национални, европейски и други фондове;
8. определя критериите за членство в сдружението.
(2) Правата по приемането на вътрешни актове, приемане и освобождаване на членове, взимането на решения относно откриване и закриване на клонове и клубове, участие в други организации, сключването на договори, приемането на основните насоки и програма за дейността на сдружението, дължимостта и размера на членския внос и имуществените вноски се възлагат на Управителния съвет на Сдружението.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на ОС на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на взимане на решението.

Чл. 18б. СВИКВАНЕ.
(1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се обявява в официалната интернет страница на Сдружението, поставя се на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението и се изпраща на адреса на електронната поща на всеки член, най-малко един месец преди насрочения ден.
(4) Общото събрание се свиква по правило през първото тримесечие на всяка календарна година.

Чл. 18в. КВОРУМ.
(1) Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението.
(2) Един представител не може да представлява повече от един член на Сдружението, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо правата, с които е натоварен.
(3) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл. 18г. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.
(1) За дискусиите и решенията на ОС се съставят протоколи, подписани от председателстващия събранието и протоколчика.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.
(3) Гласуването в ОС е явно.
(4) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите редовни членове, освен в случаите, когато този устав не предвижда друго.
(5) Решенията по чл. 18а, ал. 1, т. 1 и т. 3 се взимат с мнозинство 2/3 от всички редовни членове на Сдружението.
(6) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(7) Всеки редовен член на Сдружението има право на един глас в ОС и го упражнява лично или чрез пълномощник въз основа на писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от един член.
(8) Преупълномощаване не се допуска.

Управителен съвет (УС)
Чл. 19. Управителният съвет се избира от Общото събрание на Сдружението и се състои от най- малко трима негови редовни членове.
(1) Членовете на УС не заплащат членски внос.

Чл. 19а. ИЗБОР, МАНДАТ И СЪСТАВ
(2) Членовете на УС се избират с обикновено мнозинство от редовните членове на ОС.
(3) Мандатът на УС е със срок 5 (пет) години.

Чл. 19б. ПРАВОМОЩИЯ.
(1) Управителният орган изпълнява решенията на Общото събрание и направлява дейността на Сдружението.
(2) Управителният съвет:
1. избира от състава си председател;
2. избира от състава си заместник- председатели;
3. избира от своите членове представителите на СДРУЖЕНИЕТО в други организации и определя техните правомощия;
4. утвърждава административната структура на СДРУЖЕНИЕТО, определя реда и организира извършването на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и носи отговорност за това;
5. определя обема на представителната власт на отделни членове на Сдружението;
6. избира с конкурс лицата по гражданско или трудово правоотношение, като преди обявяването на конкурса и провеждането му определя трудова характеристика за длъжността и минимални изисквания за качества, квалификации и способности на кандидатите;
7. определя седалището на Сдружението и адреса за кореспонденция;
8. възлага на квалифицирани трети лица изпълнението на конкретни задачи (включително по правни въпроси, преводи от и на български език, обществени връзки, медийно представяне и др.);
9. утвърждава графичен знак идентифициращ Сдружението (лого);
10. приема и изменя правилника за работа на УС;
11. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
12. приема вътрешни актове;
13. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
14. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
15. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
16. приема и изключва членове;
17. прави предложения до ОС за изменение и допълнение на Устава;
18. образува свои постоянни или временни специализирани органи /комисии, работни групи/, като определя състава и задачите им;
19. взима решения за откриване и закриване на клонове и клубове;
20. разпорежда се с имуществото на Сдружението;
21. взима решения относно медийното представяне на Сдружението и популяризирането на дейността му;
22. взима решения за участие в други организации;
23. взима решения, относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
24. взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат с правата на друг орган;
25. при прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел управителният съвет или от определено от него лице извършва ликвидация.

Чл. 19в. СВИКВАНЕ.
(1) Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя, когато това е необходимо, но не по-рядко от веднъж на три месеца.
(2) Председателят е длъжен в седемдневен срок да насрочи заседание на Управителния съвет по искане на минимум 1/3 от членовете му. Ако той не стори това, Управителният съвет се свиква от всеки един от заинтересованите членове.
(3) Първото заседание на новоизбрания Управителен съвет трябва да се състои най-късно един месец след избирането му от Общото събрание.
(4) Заседанията на Управителния орган са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му.

Чл. 19г. ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
(1) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието негови членове. В случаите на чл. 19б, ал. 2, т. 3, т. 6, т. 19 решенията се взимат с мнозинство от всички членове на УС.
(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(3) Протоколите от заседанията на Управителния орган се подписват не по-късно от следващото заседание от всички присъствали членове на Управителния орган.

Чл. 19д. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
(1) Освобождаването на членове от състава на УС се извършва при фактическа невъзможност да упражняват функциите си в продължение на повече от шест месеца, както и по заявено собствено желание. Тези обстоятелства се констатират с мотивирано решение на УС, който продължава да функционира в намален състав до избирането на съответни нови членове.
(2) УС свиква ОС за избор на нов член на УС.

Председател

Чл. 20. Председателят се избира от УС на Сдружението измежду неговите членове.

Чл. 20а. ИЗБОР И МАНДАТ
(1) Председателят на УС се избира от УС с обикновено мнозинство, за срок от пет години.

Чл. 20б. ПРАВОМОЩИЯ
(1) Председателят на УС:
1. се грижи за спазването на Устава на Сдружението, а също и за защитата на неговите интереси;
2. представлява Сдружението пред държавни и общински органи, физически и юридически лица;
3. назначава, ръководи и контролира дейността на администрацията;
4. ръководи заседанията на Управителния съвет;
5. води преговори и сключва предварителни, а след решение на УС и окончателни договори;
6. извършва други дейности, възложени му от този Устав, ОС и УС;
(2) Когато един договор, поради неотложни причини е сключен без предварителното решение на Управителния орган, същият трябва да бъде одобрен от УС най-късно на следващото заседание след сключването му;
(3) ако Председателят на Сдружението сключи договор, който Управителният съвет или Общото събрание са решили да не сключват или който не е одобрен от УС или ОС след сключването му, то той отговаря пред Сдружението и членовете му за всички вреди, които са причинени от такъв договор.
(4) В случай на отсъствие на Председателя неговите правомощия се изпълняват от упълномощен от него член на Управителния съвет.
(5) При подаване на оставка, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт, правомощията на Председателя се изпълняват от посочен от УС друг негов член до избирането на нов председател.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. ВОДЕНЕ НА КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
(1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен и електронен носител и са публични. Докладът се публикува в бюлетина на интернет страницата на Сдружението.

Чл. 22. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
(1) СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
1. по решение на ОС;
2. с решение на съда, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 23. ЛИКВИДАЦИЯ
(1) При прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
(3) Когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 или съобразно решението на ОС, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване по чл. 22, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

Чл. 24. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ”, проведено на 13.12.2020 година в град София.