София, България
office@taxiclub.bg

ЧЛЕНСТВО

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

В Сдружението могат да участват и членуват:
1. Българските и чуждестранните физически лица, притежаващи Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и/или Удостоверение за ръководител на таксиметрова дейност;
2. Българските и чуждестранните физически и юридически лица, регистрирани като търговци по националното им законодателство, както и техните клонове, притежаващи удостоверение за регистрация за извършването на таксиметрови превози на територията на Р България;
3. Други лица, които не извършват таксиметров превоз на територията на Република България и нямащи пряко участие в него, но работят в областта на транспорта и свързаните с него дейности;
4. Учебни заведения, съсловни организации и юридически лица, които могат да съдействат за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи.

Присъедини се към ” ТАКСИ КЛУБ – БЪЛГАРИЯ”!

Възможности за участие


СЪТРУДНИК 

За сътрудниците не възникват членски права и задължения. Те работят в тясно сътрудничество с членовете на Управителния съвет, който определя тяхните задачи.

Всеки сътрудник на Сдружението е длъжен:
– да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
– да изпълнява решенията на ОС;
– да спазва указанията на членовете на УС;
– да участва в инициативите на Сружението.

Всеки сътрудник има право:
–  да отправя препоръки относно дейността и инициативите на Сдружението;
–  да кандидатства и да бъде избиран за участие в проекти, комисии и форуми на Сдружението;
–  да ползва отличителният знак (лого) на Сдружението по ред и начин, определени от УС;
–  да ползва ресурсите на Сдружението по ред и начин, определени с решение на УС.

Кандидатът за сътрудник подава:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ
2. АВТОБИОГРАФИЯ
3. МОТИВАЦИОННО ПИСМО
4. ДЕКЛАРАЦИЯ

Документите се приемат на електронна поща: office@taxiclub-bg.eu


СИМПАТИЗАНТ 

За симпатизантите не възникват членски права и задължения. 

Всеки симпатизант на Сдружението е длъжен:
– да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
– да изпълнява решенията на ОС и УС;
– да популяризира дейността и инициативите на Сружението.

Всеки симпатизант има право:
–  да отправят препоръки относно дейността на Сдружението;
–  да ползват отличителният знак (лого) на Сдружението по ред и начин, определени от УС;
–  да ползват ресурсите на Сдружението по ред и начин, определени с решение на УС;

Кандидатът за сътрудник подава:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ
2. АВТОБИОГРАФИЯ
3. МОТИВАЦИОННО ПИСМО
4. ДЕКЛАРАЦИЯ

Документите се иприемат на електронна поща: officе@taxiclub-bg.eu


В “Такси клуб – България” се приемат нови членове съобразно критериите за членство, приети от Общото събрание, с решение на Управителния съвет.

Възможности за членство:

РЕДОВЕН ЧЛЕН

Редовни членове могат да бъдат физически или юридически лица, които приемат устава на Сдружението, не са в процедура по несъстоятелност или ликвидация, нямат задължения за данъци и осигурителни вноски освен, когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или престъпление по транспорта и са препоръчани са от действащ редовен член.

Всеки редовен член на Сдружението има право:
– да участва и гласува при вземането на решения от Общото събрание;
– да избира членове и да бъде избиран за член в Управителния съвет;
– да кандидатства и да бъде избиран за участие в комисии, органи, форуми и инвестиционни проекти на Сдружението;
– да иска и получава обяснение от дружествените органи за неизпълнение на  приети решения;
– да иска и получава сведения по въпроси, които засягат интересите му;
– да иска отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия на органите на Сдружението;
– да ползва отличителния знак (лого) на сдружението по ред и начин определен с решение на УС;
– да ползва ресурсите на сдружението при условия, определени с решение на УС.

Всеки редовен член на Сдружението е длъжен:
– да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
– да изпълнява решенията на ОС и УС;
– да участва в инициативите на Сружението;
– да заплаща редовно членки внос.


АСОЦИИРАН ЧЛЕН

Асоциирани ченове могат да бъдат физически или юридически лица, които приемат устава на Сдружението и са препоръчани  от редовен или асоцииран член.

Всеки асоцииран член има право:
– да участва в заседанията на ОС;
– да изказва пред ОС и УС мнение и да отправя препоръки относно дейността на Сдружението;
– да кандидатства и да бъде избиран за участие в комисии, органи, форуми и инвестиционни проекти на Сдружението;
– да ползва отличителният знак (лого) на Сдружението по ред и начин определен от УС;
– да ползва ресурсите на сдружението при условия, определени с решение на УС;

Всеки асоцииран член на Сдружението е длъжен:
– да спазва Устава, да отстоява ценностите на Сдружението и да работи за постигането на неговите цели;
– да изпълнява решенията на ОС и УС;
– да участва в инициативите на Сружението;
– да заплаща редовно членски внос и годишните целеви вноски.