София, България
office@taxiclub.bg

Община Пловдив ще издава временни разрешения за превоз на пътници

Клуб за таксиметрови водачи и превозвачи

Община Пловдив ще издава временни разрешения за превоз на пътници

Община Пловдив ще издава временни разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Пловдив за срок до два месеца. Това гласи заповед на кмета Здравко Димитров и касае шофьорите, на които в момента не може да бъде издадено валидно удостоверение за регистрация за реализиране на дейността. С приетото решение е дадена възможност за всички, които към настоящия момент не извършват дейността си, да могат да започнат веднага.

В общинското предприятие „Организация и контрол по транспорта“ е създадена необходимата организация и желаещите могат да подават заявления, като предоставят набор от документи, посочени в действащите нормативни актове, с които се доказва, че отговарят за законовите изисквания.

Според измененията на  чл. 12 от Закона за автомобилния превоз удостоверенията за регистрация се издават от кметовете на общините или от оправомощени от тях длъжностни лица по адреса на управлението на търговеца. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води публичен единен таксиметров регистър, където са включени фирмите, шофьорите и превозните средства, с които се извършва дейността. Към настоящия момент Община Пловдив няма достъп до него, за да го актуализира – вписва и отписва тези, които осъществяват този вид услуга.  Предстои това да се случи в близките дни.

Подзаконовият нормативен акт, т.е. Наредба № 34 от 1999г. на Министерство на транспорта, към настоящия момент не е синхронизиран с новоприетите промени в Закона за автомобилните превози, което създава непреодолими пречки за Община Пловдив за провеждане на процедурите по издаване на лиценз за превоз. Според текстовете на закона лицензите се издават от кмета, но според все още действащите разпоредби на Наредба № 34, отговорният орган е изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“.

От страна на Община Пловдив са предприети всички необходими стъпки за уреждане на възможността за законосъобразни действия по лицензиране. Предложена за одобрение от Общински съвет е и таксата от 88 лева, която е по-ниска от досега събираните от ИА „Автомобилна администрация“ 100 лева. Промяната на местния подзаконов нормативен акт – Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, заедно с изменението на Правилника за устройство и дейността на ОП „ОКТ“ ще бъдат гласувани на сесия на Общинския съвет.

За да получат регистрация таксиметровите превозвачи трябва да отговарят на изискванията за благонадеждност, да разполагат с поне едно собствено, наето или на лизинг превозно средство, което отговаря на изискванията по чл. 12, ал. 7 от Закона за автомобилните превози, както и да нямат публични задължения.

Според проекта за промяна на Наредбата те ще заплащат 57 лева при промяна в обстоятелствата на издадено удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници; 53 лева при промяна в списъците на водачите и автомобилите на издадено удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и 22 лева при издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Във връзка с промяната на чл. 107 от Закона за държавния бюджет такситата заплащат годишен данък върху превоз на пътници за 2021 г. в размер на 300 лева. Данъкът е намален до тази сума, независимо, че определеният от Общински съвет – Пловдив годишен данък е 750 лева.

Разликата от 450 лева общината ще получи като компенсация от държавния бюджет, тъй като това е сериозно намаление в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. Тук се взима и предвид броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2021 г.

Продължава ежедневният диалог между Община Пловдив и таксиметровите превозвачи, като в резултат на това ще се търсят своевременни решения за проблемите в бранша, спазвайки националното и местно законодателство.

Tags: , , ,